top of page

წესები და პირობები

  1.  ზოგადი პირობები

1.1.   წინამდებარე სამომხმარებლო შეთანხმება ძალაში შედის თქვენი მხრიდან მისი გაცნობის ან/და პირობებზე თანხმობის გამოხატვის მომენტიდან. ასევე, თუ გააგრძელებთ www.bearing.ge -ს მოხმარებას ან შეუკვეთავთ ნებისმიერ პროდუქციას ჩვენთვის ეს იქნება „წესებსა და პირობებზე“ თანხმობის ტოლფასი.

1.2.   თქვენ მიერ ვებ გვერდზე შესვლა და ამ ვებ გვერდზე ან მისი მეშვეობით მიღებული ინფორმაციის ან მომსახურების გამოყენება გულისხმობს იმას, რომ თქვენ თანახმა ხართ შეასრულოთ წინამდებარე პირობები;

1.3.   იმ შემთხვევაში, თუ თქვენთვის მინიჭებული პაროლითა და საიდენტიფიკაციო მონაცემებით, ნებისმიერი სხვა მომხმარებელი გაივლის სისტემაში ავტორიზაციას და მიიღებს bearing.ge-ის სერვისს, ამ ქმედებაზე პასუხისმგებლობა მხოლოდ თქვენ გეკისრებათ, მიუხედავად იმისა, ეს პირი ავტორიზებული იყო თქვენ მიერ, თუ არა. ამასთან შესვლა/მოხმარება გულისხმობს შეუზღუდავად ყოველგვარ კომუნიკაციას/გადაცემას/ოპერაციას/ვალდებულებას (ეს ასევე მოიცავს ფინანსურ ვალდებულებებსაც), რომელიც განხორციელდა გვერდზე ამგვარი შესვლით ან გამოყენებით.

მხოლოდ თქვენ ხართ პასუხისმგებელი, რომ დაიცვათ თქვენი ანგარიშის უსაფრთხოება, პაროლისა და საიდენტიფიკაციო მონაცემების კონფიდენციალურობა. იმ შემთხვევაში, თუ შეიტყვეთ თქვენს ანგარიშზე თქვენი პაროლისა და საიდენტიფიკაციო მონაცემების არაავტორიზებული გამოყენების შესახებ, გთხოვთ, დაუყოვნებლივ გვაცნობოთ, უსაფრთხოების დარღვევის ან სხვა მოსალოდნელი საფრთხის შესახებ.

 

1.4.   bearing.ge-  უფლებამოსილია, საკუთარი შეხედულებისამებრ, ნებისმიერ დროს, ცალმხრივად შეცვალოს წინამდებარე სამომხმარებლო შეთანხმების პირობები, წესები, ან/და ტარიფები;

1.5.   თქვენ ვალდებული ხართ პერიოდულად გაეცნოთ შეთანხმებაში და მის ყველა დანართში (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) შეტანილ ცვლილებებს და დამატებებს;

  1.  მომხმარებლის განცხადებები და გარანტიები

2.1.   bearing.ge - ის მომსახურებით სარგებლობისთვის თქვენ აცხებთ და იძლევით გარანტიას, რომ:

2.1.1.  იმოქმედებთ წინამდებარე შეთანხმების პირობების შესაბამისად;

2.1.2.  წარმოადგენთ უფლებაუნარიან და ქმედუნარიან პირს;

2.1.3.  ვებ გვერდზე რეგისტრაციის მიზნით bearing.ge  -სთვის მიწოდებული ინფორმაცია არის ზუსტი და უტყუარი. bearing.ge  -სთვის წარდგენილი დოკუმენტები (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) წარმოადგენს სრულ და მოქმედ რედაქციას;

2.1.4.  სრულად პასუხისმგებელი ხართ ყველა იმ აქტივობაზე, რომელიც ხორციელდება თქვენი მომხმარებლის ანგარიშით ვებ გვერდზე ყოფნის ან bearing.ge –ის მომსახურებით სარგებლობის დროს;

2.1.5.  არ მოახდენთ bearing.ge –ის რაიმე ნაწილის კოპირებასა და გავრცელებას ნებისმიერ გარემოში, bearing.ge –ს წინასწარი წერილობითი თანხმობის გარეშე;

2.1.6.  სრულად აცნობიერებთ და ეთანხმებით, რომ თქვენი მომხმარებლის ანგარიშიდან bearing.ge  -ს მეშვეობით პროდუქტის შეძენისას ჩვენ ვივარაუდებთ, რომ თქვენ წარმოადგენთ გამოყენებული საბანკო ბარათის უფლებამოსილ მფლობელს;

2.1.7.  სრულად აცნობიერებთ და ეთანხმებით იმ შედეგებს, რაც შესაძლებელია მოჰყვეს ვებ გვერდით სარგებლობისას განხორციელებულ ქმედებებს/ოპერაციებს და აქედან გამომდინარე პასუხისმგებლობას იღებთ მათ შედეგებზე, მათ შორის რომელიც მოიცავს მაგრამ არ შემოიფარგლება პროდუქტის შეკვეთით, დამატებით, გაუქმებით და მომსახურების საფასურის გადახდით;

2.1.8.  სრულად აცნობიერებთ და ეთანხმებით, რომ bearing.ge  უფლებამოსილია დაამუშაოს თქვენი პერსონალური მონაცემები, წინამდებარე შეთანხმებით და პერსონალურ მონაცემთა დამუშავების და დაცვის პოლიტიკით განსაზღვრული მიზნით;

  1. მომსახურების პირობები 

3.1.  bearing.ge  გთავაზობთ ონლაინ შოპინგის უნივერსალურ პლატფორმასა, რომელიც მოიცავს სრულ ინფორმაციას მასზე განთავსებული პროდუქციის და მიმწოდებლების შესახებ.

3.2.  bearing.ge  -ს ვებგვერდის შემადგენლობა არის მხოლოდ საინფორმაციო ხასიათის. ლიცენზირებულ ექიმთან ან კვალიფიციურ პროფესიონალთან კონსულტაციის, რჩევის, დიაგნოზის, ან/და მკურნალობის დანიშნულების მიღება არის მხოლოდ თქვენი პასუხისმგებლობა. პროდუქტის დახასიათება, რომელიც წარმოდგენილია ვებგვერდზე ეკუთვნის გამყიდველს, და არა მომსახურების გამწევს ანუ bearing.ge  -ს.

3.3.  bearing.ge  -ს მეშვეობით პროდუქტის შეძენის მიზნით, ვალდებული ხართ დარეგისტრირდეთ მომხმარებლად და გაიაროთ ვებ გვერდზე ავტორიზაცია;

  1.  მომხმარებლის ანგარიშის გახსნა

4.1.  ვებ გვერდის მეშვეობით პროდუქტის შესაძენად თქვენ ვალდებული ხართ გაიაროთ რეგისტრაცია და შექმნათ მომხმარებლის ანგარიში;

4.2.  რეგისტრაციის პროცესში ვალდებული ხართ, შეავსოთ ყველა აუცილებელი ველი და დაეთანხმოთ წინამდებარე შეთანხმების პირობებს;

4.3.   ვებ გვერდზე რეგისტრაციისას ვალდებული ხართ, მიუთითოთ აქტიური ელექტრონული ფოსტის მისამართი. bearing.ge  თქვენთან ურთიერთობისთვის გამოიყენებს რეგისტრაციისას მითითებულ თქვენს საკონტაქტო მონაცემებს;

4.4.   საკონტაქტო მონაცემების ცვლილებისას, ვალდებული ხართ აღნიშნულის შესახებ შეატყობინოთ bearing.ge  -ს. წინააღმდეგ შემთხვევაში ვებ გვერდზე რეგისტრაციის მომენტში მითითებულ საკონტაქტო მონაცემებზე დაკავშირების პრობლემის გამო მიწოდების შეფერხებაზე bearing.ge არ აგებს პასუხს;

4.5.    ვებ გვერდზე თქვენი მომხმარებლის ანგარიში გაიხსნება მხოლოდ წინამდებარე პირობებზე დათანხმების შემდეგ;

  1.  პროდუქტის შეძენა

5.1.    bearing.ge  -ს მეშვეობით პროდუქტის შეძენა შესაძლებელია მხოლოდ რეგისტრირებული მომხმარებლის ანგარიშიდან;

5.2.    პროდუქტის შეძენის მიზნით ვალდებული ხართ გაიაროთ ავტორიზაცია ვებ გვერდზე. ავტორიზაცია ხორციელდება მომხმარებლის უნიკალური იდენტიფიკატორების მეშვეობით;

5.3.    ავტორიზაციის გავლის შემდეგ bearing.ge -ს კატალოგიდან ირჩევთ თქვენთვის სასურველ პროდუქტს და ანგარიშსწორების მეთოდს;

5.4.    ანგარიშსწორება შეგიძლიათ განახორციელოთ როგორც ნაღდი, ასევე უნაღდო ანგარიშსწორების მეთოდებით შემდეგი პირობების გათვალისწინებით:

5.4.1.  ანგარიშსწორება შესაძლებელია მხოლოდ ეროვნულ ვალუტაში;

5.5.   პროდუქტის ღირებულებას შესაძლოა დაემატოს სხვადასხვა საკომისიო ან/და მომსახურების საფასური, მათ შორის საკურიერო მომსახურების ღირებულება;

  1. ტრანსპორტირება

6.1.  bearing.ge  უზრუნველყოფს თქვენ მიერ შეძენილი პროდუქტის ტრანსპორტირებას პირობებით, რომელიც მოცემულია ბმულზე https://bearing.ge

6.1.4.  bearing.ge უფლებამოსილია არ განახორციელოს პროდუქტის ტრანსპორტირება იმ შემთხვევაში, თუ:

6.1.4.1.  პროდუქტის შეძენა არ განხორციელებულა bearing.ge  -ს მეშვეობით;

6.1.4.2.  პროდუქტის შეძენისას თქვენ მიერ დაფიქსირებული მისამართი გაურკვეველია;

6.1.4.3.  ვერ ხერხდება თქვენთან დაკავშირება ვებ გვერდზე მითითებულ საკონტაქტო მონაცემებზე;

7.  ინტელექტუალური საკუთრება და მარკეტინგული თანამშრომლობა

7.1.  თქვენ ვალდებული ხართ დაიცვათ ინტელექტუალური პროდუქტით სარგებლობის წესები და პირობები. თქვენ არ უნდა წამოაყენოთ რაიმე პრეტენზია მათზე ნებისმიერ დროს, მათ შორის ამ შეთანხმების მოქმედების შეწყვეტის შემდეგაც. თქვენ იყენებთ ინტელექტუალურ პროდუქტს მხოლოდ იმდენად, რამდენადაც დაშვებულია ამ შეთანხმებით და მხოლოდ ამ შეთანხმებით მოქმედების ვადის განმავლობაში. თქვენ არ უნდა განახორციელოთ რაიმე ქმედება და არ უნდა მოიქცეთ ისე, რაც არათავსებადია ინტელექტუალური საკუთრების უფლებებთან და უნდა გამოიჩინოთ გონივრული მზრუნველობა ამ უფლებების დასაცავად დარღვევისგან ან ზიანის მიყენებისგან.

7.2.  ინტელექტუალური პროდუქტის ნებისმიერი სახით გამოყენება, ადაპტირება ან/და ცვლილება საჭიროებს ინტელექტუალური საკუთრების უფლების მქონე შესაბამისი  პირის წერილობით თანხმობას;              

7.3.  bearing.ge  იტოვებს უფლებას, ნებისმიერ დროს მოგთხოვოთ შეწყვიტოთ ინტელექტუალური პროდუქტის გამოქვეყნება, გავრცელება ან/და სხვაგვარად შეზღუდოს თქვენ მიერ მათი გამოყენება;

7.4.  წინამდებარე შეთანხმების პირობებზე დათანხმებით თქვენ აცხადებთ ცალსახა და უპირობო თანხმობას, ნებისმიერ დროს, შემდგომი შეტყობინების გარეშე, ნებისმიერი მარკეტინგული ან/და სხვა მიზნებისთვის (რაც შეზღუდვის გარეშე მოიცავს ნებისმიერ სახის სარეკლამო კამპანიას ან/და პრომო აქციას) bearing.ge -სგან ან/და სხვა პირებისგან მიიღოთ ცნობა, წერილი, მოკლე ტექსტური ან ნებისმიერი სხვა შეტყობინება, ელექტრონული ფოსტა ან/და სხვა ნებისმიერი ფორმით მიწოდებული ნებისმიერი ინფორმაცია, ვებ-გვერდზე მითითებულ რეკვიზიტებზე. ამასთან, ზემოთ აღნიშნული რეკვიზიტების ცვლილების შემთხვევაში, შეცვლილ რეკვიზიტებთან მიმართებაში bearing.ge  უფლებამოსილი იქნება გამოიყენოს წინამდებარე პუნქტით მისთვის მინიჭებული უფლებამოსილება თქვენი ყოველგვარი შემდგომი თანხმობის გარეშე;

  1. შეთანხმების მოქმედების ვადა და მისი შეწყვეტა

8.1.   წინამდებარე შეთანხმება თქვენთვის ამოქმედდება და შესასრულებლად სავალდებულოა თქვენ მიერ მის პირობებზე დათანხმების მომენტიდან და მოქმედებს წინამდებარე პუნქტით დადგენილი წესების შესაბამისად მის შეწყვეტამდე;

8.2.    შეთანხმების მოქმედება შესაძლოა შეწყდეს:

8.2.1.  bearing.ge -ს მიერ, ნებისმიერ დროს, ცალმხრივად, მათ შორის იმ შემთხვევაშიც თუ კლიენტი სრულად და ჯეროვნად არ შეასრულებს შეთანხმებით განსაზღვრულ ნებისმიერ ვალდებულებას;

8.2.2.  bearing.ge  -ს მიერ იმ შემთხვევაში, თუ თქვენ სრულად არ გაივლით სისტემაში რეგისტრაციას;

8.2.3.  მხარეთა შეთანხმებით;

8.2.4.  თქვენ მიერ ვებ გვერდზე საკუთარი მომხმარებლის ანგარიშის გაუქმებით;

8.2.5.  წინამდებარე შეთანხმებით ან/და კანონმდებლობით გათვალისწინებულ სხვა შემთხვევებში;

8.3.     შეთანხმების მოქმედების შეწყვეტის შემთხვევაში bearing.ge  უფლებამოსილია ვებ გვერდზე დაბლოკოს/წაშალოს თქვენი მომხმარებლის ანგარიში ან/და გააუქმოს რეგისტრაცია;

8.4.      თქვენ მიერ შეთანხმების მოქმედების შეწყვეტის შემთხვევაში bearing.ge უფლებამოსილია არ განახორციელოს შეთანხმების მოქმედების პერიოდში შეძენილი პროდუქტის საკურიერო მომსახურება;

9.  მოქმედი კანონმდებლობა და დავების გადაწყვეტა

9.1.    წინამდებარე შეთანხმებიდან გამომდინარე და მასთან დაკავშირებული ყველა დავა უნდა გადაწყდეს მხარეთა შორის მოლაპარაკების გზით;

9.2.    დავის მოუგვარებლობის შემთხვევაში, მხარეები მიმართავენ სასამართლოს მოქმედი განსჯადობის წესების გათვალისწინებით. ამასთან, მხარეები თანხმდებიან, რომ დავასთან დაკავშირებით პირველი ინსტანციის სასამართლოს მიერ bearing.ge -ს სასარგებლოდ მიღებული გადაწყვეტილება მიქცეული იქნება დაუყოვნებლივ აღსასრულებლად;

9.3.    წინამდებარე შეთანხმება რეგულირდება და განიმარტება საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად. იმ შემთხვევებში, რომლებიც არ არის გათვალისწინებული შეთანხმებით მხარეები იხელმძღვანელებენ კანონმდებლობით დადგენილი შესაბამისი ურთიერთობის მარეგულირებელი ნორმებით ან/და დამატებით შეთანხმებული პირობებით;

Payment Methods
bottom of page